Pracownia Rentgenodiagnostyki

Pracownia Rentgenodiagnostyki
Dzień tygodniaGodziny Pracy
Poniedziałek7:30 – 15:00
Wtorek7:30 – 15:00
Środa7:30 – 15:00
Czwartek 7:30 – 15:00
Piątek7:30 – 15:00

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

 

”CENTRUM MEDYCZNE” Sp. z o. o.

Byłych Więźniów Politycznych 3

44-200 Rybnik

 

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

-uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/: do celów diagnostyki medycznej, do zdjęć

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/:

 

  1. PRS 500 E: do celów diagnostyki medycznej, do zdjęć

Nr fabryczny: S0810197

Rok produkcji: 2016

Nazwa wytwórcy: PROTEC

-Decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie i stosowanie w/w aparatu

Nr 164/2017 r. z dnia 14.04.2017 r., na okres nieoznaczony

-Decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego na uruchomienie pracowni w zakresie diagnostyki medycznej dla w/w aparatu na okres nieoznaczony

Nr 163/2017 r. z dnia 14.04.2017 r.

 

  1. MOVIPLAN 800: stanowisko grafii ze statywem

Nr fabryczny: 1097

Wytwórca: Villa Sistemi Medicali

-Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na użytkowanie w/w aparatu

Nr DN/HR/442-1123/33/4/03/04 z dnia 21.01.2004 r., termin bez oznaczenia

 

  1. LUNAR DPX-NT: do celów diagnostyki medycznej, typ aparatu rtg do densytometrii kości:

Nr fabryczny: 151819 GA

Rok produkcji: 2012 r.

Wytwórca: GE HEALTHCARE

-Decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie i stosowanie w/w aparatu

Nr 307/2016 z dnia 20.10.2016 r., na okres nieoznaczony

-Decyzja Śląskiego Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie pracowni w zakresie diagnostyki medycznej (densytometrycznej), na okres nieoznaczony.

Nr 306/2016 z dnia 20.10.2016 r.

 

oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych /organ wydający, nr decyzji, data wydania/: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, decyzja nr 24 z dnia 21.07.2017r.  – dotyczy aparatów PRS 500E oraz MOVIPLAN 800T w procedurach postępowania medycznego.

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie co 3 miesięcznej kontroli indywidualnych pomiarów dozymetrycznych w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, metodą termoluminescencyjną.

 

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

 

Przeprowadzone pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół następujących aparatów:

-PRS 500E: wykonany dnia 22.05.2023 r.

-MOVIPLAN 800T: wykonany dnia 22.05.2023 r.

-LUNAR DPX-NT wykonany dnia 22.05.2023 r.

Pracownia Rentgenodiagnostyki mieści się w budynku przychodni. Podczas pomiarów potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

 

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Zaktualizowano: 12.07.2023 r.