RODO

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH zbieranych i przetwarzanych przez „CENTRUM MEDYCZNE” Sp. z o.o. w Rybniku

Administrator danych osobowych:

„CENTRUM MEDYCZNE” Sp. z o.o.; 44-200 Rybnik, ul. Byłych Więźniów Politycznych 3

Druga lokalizacja: 44-206 Rybnik, ul. Śląska 1

Inspektor Ochrony Danych:
Aleksandra Michalska

Katarzyna Mandrela

tel. 32 43 29 420 / 32 43 29 413
e-mail centrum_medyczne@poczta.onet.pl

Cel przetwarzania danych:

Do realizacji celów zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz komercyjnie.

Podstawa prawna: Podmiot wykonujący działalność leczniczą stosuje właściwe przepisy RODO pozostające w związku z przepisami krajowego prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania. W szczególności:

ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o służbie medycyny pracy, ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawa o leczeniu niepłodności.

Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione:

Dokumentacja medyczna udostępniana jest zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta oraz uprawnionym organom w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań.

Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych. Z zastrzeżeniem, że obowiązek dalszego przechowywania bądź przetwarzania danych wynika z odrębnych przepisów.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o służbie medycyny pracy oraz innych przepisów upoważniających podmiot wykonujący działalność leczniczą jest konieczne do realizacji celów zdrowotnych.

„CENTRUM MEDYCZNE” Sp. z o.o. posiada również dane osób upoważnionych przez pacjentów do otrzymywania informacji o stanie zdrowia bądź uzyskiwania dokumentacji medycznej – nazwisko i imię oraz opcjonalnie telefon kontaktowy. Dane te są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu, w jakim zostały pozyskane. (Podstawa: ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).