Rejestracja pacjentów w placówce odbywa się w godzinach otwarcia danej poradni

(w poradniach czynnych po południu również w godzinach ich pracy).

Rejestracja telefoniczna jest możliwa w godzinach od 9.00 do 14.30.

Poradnia Zdrowia Psychicznego została przeniesiona do budynku w Rybniku przy ulicy Śląskiej 1.

Zmieniony jest numer telefonu. Aktualny: 32-73-93-003.

Sklep Medyczny realizuje sprzedaż między innymi przedmiotów ortopedycznych  i środków pomocniczych.

Realizuje wnioski refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Sklep mieści się na parterze przy wejściu głównym do przychodni.

Pracownia USG wykonuje na potrzeby specjalistów (konieczne skierowanie) badania przepływów w naczyniach obwodowych

i w sercu metodą kolorowego Dopplera.

W naszej przychodni działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Zainteresowani pacjenci proszeni są o składania deklaracji.

Pacjenci mogą być przyjęci w ramach ubezpieczenia tylko w przypadku potwierdzenia ubezpieczenia przez system eWUŚ

(konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem n.p. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna w przypadku dziecka)

lub po okazaniu (przy każdej wizycie!) aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

Pacjenci bez ważnego skierowania, lub bez potwierdzenia ubezpieczenia mogą być przyjęci tylko za pełną odpłatnością.

Skierowania "na stałe leczenie" ważne są do wyleczenia danej jednostki chorobowej lub w przypadku choroby przewlekłej bezterminowo.

Skierowania bez czytelnej daty wystawienia, pieczątki kierującego lekarza, pieczątki poradni lub rozpoznania są nieważne.

Skierowania:

Dz.U. 2017 poz. 1938 Art. 57.

1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
1a. Je
żeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania, o którym mowa w ust. 1.
2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do
świadczeń:
1) ginekologa i poło
żnika;
2) dentysty;
4) wenerologa;
5) onkologa;
7) psychiatry;
8) dla osób chorych na gru
źlicę;
9) dla osób zaka
żonych wirusem HIV;
10)
dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych;
10a) dla cywilnych niewidomych ofiar działa
ń wojennych;
11) dla osób uzale
żnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
12) dla uprawnionego
żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
13) dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zada
ń poza granicami państwa;
14)
91) dla osób posiadających zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a

 

W naszej przychodni można zaszczepić się przeciw grypie.

Szczepienie wraz z kwalifikacją przez lekarza kosztuje

zgodnie z aktualnym cennikiem.

Szczepienia wykonujemy w gabinecie zabiegowym POZ na 3 piętrze.

Pracownia densytometryczna wykonuje badania gęstości kości (ocena osteoporozy).

Badanie to można wykonać również bez skierowania.